Wednesday, November 16, 2011

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลง ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้


กฎหมาย
1. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวง และการบินเกษตร)
2. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551  จำนวน 4 ฉบับ
4. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.  2497 รวม 2 ฉบับ
เศรษฐกิจ
5. เรื่อง  ขอขยายเวลาเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์
6. เรื่อง  มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)
7. เรื่อง  กรอบการเจรจากู้เงินจากต่างประเทศสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ — บางซื่อ) ระยะที่ 3
8. เรื่อง  ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2554
9. เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
10.เรื่อง  การถ่ายโอนภารกิจการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) (งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)
11.เรื่อง  รายงานความคืบหน้าในการโอนภารกิจและงบประมาณของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
และขออนุมัติงบกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
12.เรื่อง  การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1
13.เรื่อง  โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท
สังคม

14.เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการเพิกถอนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ
(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
15.เรื่อง  (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2555 — 2557 (แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
16.เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ ขนาด 8 บัลลังก์
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
17.เรื่อง  การใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในสัญญาการให้สินเชื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนฝายบนแม่น้ำโขง (run of river)
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแก่บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (Xayaburi Power Company Limited)
18.เรื่อง  รายงานสถานการณ์ภาวะการค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัย
19.เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค  ครั้งที่ 4
20.เรื่อง  ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 2554
21.เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.)
ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.) ครั้งที่ 1/2554
22.เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(กคฐ.) ครั้งที่ 1/2554
23.เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการคมนาคมบนทางยกระดับอุตราภิมุข
24.เรื่อง  แนวทางป้องกันการขาดแคลนยาจำเป็นจากปัญหาประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554
25.เรื่อง  สรุปสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
26.เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม
ต่างประเทศ
27.เรื่อง  ความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในโครงการสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยสหภาพยุโรป
28.เรื่อง  ขอความเห็นชอบในหลักการการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและสำนักสำรวจธรณีวิทยา
แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กและกรีนแลนด์
29.เรื่อง  การประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3
30.เรื่อง  การลงนามบทเพิ่มเติมของความตกลงด้านการเงินสำหรับโครงการเพื่อการรวมกลุ่มด้านการบินของอาเซียน ภายใต้
ความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป
31.เรื่อง  ร่างเอกสารสำคัญด้านเศรษฐกิจที่จะเสนอผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19
32.เรื่อง  แถลงการณ์ของผู้นำอาเซียน (ASEAN Leader’s Statement on Climate Change) สำหรับการประชุมรัฐภาคี อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 17 และการประชุมภาคีพิธีสารเกียวโต ครั้งที่ 7 (COP 7/CMP 7)
33.เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 13 การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน+3
ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
34.เรื่อง  กรอบการเจรจาต่อเนื่องภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
(Agreement between the Kingdom of Thailand and Japan for an Economic Partnership : JTEPA)
35.เรื่อง  การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) และสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข
36.เรื่อง  การรับรองปฏิญญาข้อผูกพันอาเซียนว่าด้วยการสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ : ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
และหยุดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์
37.เรื่อง  ขออนุมัติลงนามใน Note Verbale ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
38.เรื่อง  การจัดทำความตกลงระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้
(Agreement between ASEAN and ROK on Forest Cooperation)
39.เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันอุทกภัยการลดผลกระทบการบรรเทา การฟื้นฟู และการบูรณะ
แต่งตั้ง
40.เรื่อง  แต่งตั้ง
1. แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
2. ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 2
3. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) และเลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ


--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554--จบ--

No comments:

Post a Comment

ค้นหา

Custom Search